Friesland
Friesland is een provincie in het Noorden van het land. De provincie Friesland bestaat uit de volgende plaatsen:
Achtkarspelen
Ameland
Boarnsterhim
Dantumadeel
Dongeradeel
Ferwerderadiel
Franekeradeel
Gaasterlân-Sleat
Harlingen
Heerenveen
Het Bildt
Kollumerland c.a.
Leeuwarden
Leeuwarderadeel
Lemsterland
Littenseradiel
Menaldumadeel
Ooststellingwerf
Opsterland
Schiermonnikoog
Skarsterlân
Smallingerland
Súdwest Fryslân
Terschelling
Tytsjerksteradiel
Vlieland
Weststellingwerf
-
Hieronder op de pagina staat een overzicht van alle plaatsen in Drenthe. U kunt ook op de letter in de balk hieronder klikken om naar de eerste letter van de plaatsnaam te gaan.


Grotere kaart weergeven

| a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | s | t | u | v | w | x | y | z |

Contact opnemen met Wijsvinger per mail of volg ons op twitter: Wilt u ook eens een andere pagina binnen Wijsvinger bezoeken, klik dan hier.

 

 Plaatsnamen in Friesland

Plaatsnaam Gemeentenaam
Aalsum Dongeradeel
Abbega Súdwest Fryslân
Achlum Frankeradeel
Achtkarspelen Achtkarspelen
Akkrum Boarnsterhim
Akmarijp Skarsterlân
Aldeboarn Boarnsterhim
Aldtsjerk Tytsjerksteradiel
Allingawier Súdwest Fryslân
Anjum Dongeradeel
Appelscha Ooststellingwerf
Arum Súdwest Fryslân
Augsbuurt Kollumerland c.a.
Augustinusga Achtkarspelen
Baaiduinen Terschelling
Baaium Littenseradiel
Baard Littenseradiel
Bakhuizen Gaasterlân-Sleat
Bakkeveen Opsterland
Balk Gaasterlân-Sleat
Ballum Ameland
Bandsloot Lemsterland
Bantega Lemsterland
Bears Littenseradiel
Beetgum Menaldumadeel
Beetgumermolen Menaldumadeel
Beetsterzwaag Opsterland
Berlikum Menaldumadeel
Blauwhuis Súdwest Fryslân
Blesdijke Weststellingwerf
Blessum Menaldumadeel
Blije Ferwerderadiel
Boazum Littenseradiel
Boelenslaan Achtkarspelen
Boer Frankeradeel
Boijl Weststellingwerf
Boksum Menaldumadeel
Bolsward Súdwest Fryslân
Bontebok Heerenveen
Boornbergum Smallingerland
Boornzwaag Skarsterlân
Bornwird Dongeradeel
Brantgum Dongeradeel
Breezanddijk Súdwest Fryslân
Britsum Leeuwarderadeel
Britswert Littenseradiel
Broek Skarsterlân
Broeksterwoude Dantumadeel
Buitenpost Achtkarspelen
Burdaard Ferwerderadiel
Buren Ameland
Burgum Tytsjerksteradiel
Burgwerd Súdwest Fryslân
Burum Kollumerland c.a.
Cornjum Leeuwarderadeel
Cornwerd Súdwest Fryslân
Damwoude Dantumadeel
De Blesse Weststellingwerf
De Hoeve Weststellingwerf
De Knipe Heerenveen
De Tike Smallingerland
De Valom Dantumadeel
De Veenhoop Smallingerland
De Wilgen Smallingerland
Dearsum Boarnsterhim
Dedgum Súdwest Fryslân
Deinum Menaldumadeel
Delfstrahuizen Lemsterland
Dijken Skarsterlân
Dokkum Dongeradeel
Dongjum Frankeradeel
Doniaga Skarsterlân
Donkerbroek Ooststellingwerf
Drachten Smallingerland
Drachtstercompagnie Smallingerland
Driesum Dantumadeel
Drogeham Achtkarspelen
Dronrijp Menaldumadeel
Eagum Boarnsterhim
Earnewâld Tytsjerksteradiel
Easterein Littenseradiel
Easterlittens Littenseradiel
Eastermar Tytsjerksteradiel
Easterwierrum Littenseradiel
Echten Lemsterland
Echtenerbrug Lemsterland
Ee Dongeradeel
Eesterga Lemsterland
Elahuizen Gaasterlân-Sleat
Elsloo Ooststellingwerf
Engelum Menaldumadeel
Engwierum Dongeradeel
Exmorra Súdwest Fryslân
Ferwert Ferwerderadiel
Ferwoude Súdwest Fryslân
Finkum Leeuwarderadeel
Firdgum Frankeradeel
Fochteloo Ooststellingwerf
Follega Lemsterland
Folsgare Súdwest Fryslân
Formerum Terschelling
Foudgum Dongeradeel
Franeker Frankeradeel
Friens Boarnsterhim
Frieschepalen Opsterland
Gaast Súdwest Fryslân
Gaastmeer Súdwest Fryslân
Garyp Tytsjerksteradiel
Gauw Súdwest Fryslân
Gerkesklooster Achtkarspelen
Gersloot Heerenveen
Ginnum Ferwerderadiel
Goënga Súdwest Fryslân
Goëngahuizen Smallingerland
Goingarijp Skarsterlân
Gorredijk Opsterland
Goutum Leeuwarden
Greonterp Súdwest Fryslân
Grou Boarnsterhim
Gytsjerk Tytsjerksteradiel
Hallum Ferwerderadiel
Hantum Dongeradeel
Hantumeruitburen Dongeradeel
Hantumhuizen Dongeradeel
Harich Gaasterlân-Sleat
Harkema Achtkarspelen
Harlingen Harlingen
Hartwerd Súdwest Fryslân
Haskerdijken Skarsterlân
Haskerhome Skarsterlân
Haule Ooststellingwerf
Haulerwijk Ooststellingwerf
Hee Terschelling
Heeg Súdwest Fryslân
Heerenveen Heerenveen
Hegebeintum Ferwerderadiel
Hemelum Súdwest Fryslân
Hempens Leeuwarden
Hemrik Opsterland
Herbaijum Frankeradeel
Hiaure Dongeradeel
Hichtum Súdwest Fryslân
Hidaard Littenseradiel
Hieslum Súdwest Fryslân
Hijum Leeuwarderadeel
Hilaard Littenseradiel
Hindeloopen Súdwest Fryslân
Hinnaard Littenseradiel
Hitzum Frankeradeel
Hollum Ameland
Holwerd Dongeradeel
Hommerts Súdwest Fryslân
Hoorn Terschelling
Hoornsterzwaag Heerenveen
Houtigehage Smallingerland
Húns Littenseradiel
Hurdegaryp Tytsjerksteradiel
Idaerd Boarnsterhim
Idsegahuizum Súdwest Fryslân
Idskenhuizen Skarsterlân
Idzega Súdwest Fryslân
Iens Littenseradiel
IJlst Súdwest Fryslân
Indijk Súdwest Fryslân
It Heidenskip Súdwest Fryslân
Jannum Ferwerderadiel
Jellum Littenseradiel
Jelsum Leeuwarderadeel
Jirnsum Boarnsterhim
Jislum Ferwerderadiel
Jistrum Tytsjerksteradiel
Jonkerslân Opsterland
Jorwert Littenseradiel
Joure Skarsterlân
Jouswier Dongeradeel
Jubbega Heerenveen
Jutrijp Súdwest Fryslân
Kaart Terschelling
Katlijk Heerenveen
Kimswerd Súdwest Fryslân
Kinnum Terschelling
Klooster-Lidlum Frankeradeel
Kolderwolde Gaasterlân-Sleat
Kollum Kollumerland c.a.
Kollumerpomp Kollumerland c.a.
Kollumerzwaag Kollumerland c.a.
Kootstertille Achtkarspelen
Kornwerderzand Súdwest Fryslân
Kortehemmen Smallingerland
Koudum Súdwest Fryslân
Koufurderrige Súdwest Fryslân
Kûbaard Littenseradiel
Landerum Terschelling
Langedijke Ooststellingwerf
Langelille Weststellingwerf
Langezwaag Opsterland
Langweer Skarsterlân
Leeuwarden Leeuwarden
Legemeer Skarsterlân
Lekkum Leeuwarden
Lemmer Lemsterland
Leons Littenseradiel
Lichtaard Ferwerderadiel
Lies Terschelling
Lioessens Dongeradeel
Lippenhuizen Opsterland
Loënga Súdwest Fryslân
Lollum Súdwest Fryslân
Longerhouw Súdwest Fryslân
Luinjeberd Heerenveen
Luxwoude Opsterland
Lytsewierrum Littenseradiel
Makkinga Ooststellingwerf
Makkum Súdwest Fryslân
Mantgum Littenseradiel
Marrum Ferwerderadiel
Marssum Menaldumadeel
Menaldum Menaldumadeel
Metslawier Dongeradeel
Midlum Harlingen
Midsland Terschelling
Miedum Leeuwarden
Mildam Heerenveen
Minnertsga Het Bildt
Mirns Gaasterlân-Sleat
Moddergat Dongeradeel
Molkwerum Súdwest Fryslân
Morra Dongeradeel
Mûnein Tytsjerksteradiel
Munnekeburen Weststellingwerf
Munnekezijl Kollumerland c.a.
Nes Ameland
Nes Boarnsterhim
Nes Dongeradeel
Niawier Dongeradeel
Nieuwebrug Skarsterlân
Nieuwehorne Heerenveen
Nieuweschoot Heerenveen
Nij Beets Opsterland
Nijeberkoop Ooststellingwerf
Nijega Smallingerland
Nijehaske Skarsterlân
Nijeholtpade Weststellingwerf
Nijeholtwolde Weststellingwerf
Nijelamer Weststellingwerf
Nijemirdum Gaasterlân-Sleat
Nijetrijne Weststellingwerf
Nijhuizum Súdwest Fryslân
Nijland Súdwest Fryslân
Noardburgum Tytsjerksteradiel
Noordwolde Weststellingwerf
Oentsjerk Tytsjerksteradiel
Offingawier Súdwest Fryslân
Oldeberkoop Ooststellingwerf
Oldeholtpade Weststellingwerf
Oldeholtwolde Weststellingwerf
Oldelamer Weststellingwerf
Oldeouwer Skarsterlân
Oldetrijne Weststellingwerf
Olterterp Opsterland
Oost-Vlieland Vlieland
Oosterbierum Frankeradeel
Oosterend Terschelling
Oosternijkerk Dongeradeel
Oosterstreek Weststellingwerf
Oosterwolde Ooststellingwerf
Oosterzee Lemsterland
Oosthem Súdwest Fryslân
Oostrum Dongeradeel
Opeinde Smallingerland
Oppenhuizen Súdwest Fryslân
Oranjewoud Heerenveen
Oude Bildtzijl Het Bildt
Oude Leije Leeuwarderadeel
Oudega Gaasterlân-Sleat
Oudega Smallingerland
Oudega Súdwest Fryslân
Oudehaske Skarsterlân
Oudehorne Heerenveen
Oudemirdum Gaasterlân-Sleat
Oudeschoot Heerenveen
Oudwoude Kollumerland c.a.
Ouwster-Nijega Skarsterlân
Ouwsterhaule Skarsterlân
Paesens Dongeradeel
Parrega Súdwest Fryslân
Peins Frankeradeel
Peperga Weststellingwerf
Piaam Súdwest Fryslân
Pietersbierum Frankeradeel
Pingjum Súdwest Fryslân
Poppenwier Boarnsterhim
Raard Dongeradeel
Raerd Boarnsterhim
Ravenswoud Ooststellingwerf
Reahûs Littenseradiel
Reduzum Boarnsterhim
Reitsum Ferwerderadiel
Ried Frankeradeel
Rien Littenseradiel
Rijs Gaasterlân-Sleat
Rinsumageest Dantumadeel
Rohel Skarsterlân
Roodkerk Dantumadeel
Rotstergaast Skarsterlân
Rotsterhaule Skarsterlân
Rottevalle Smallingerland
Rottum Skarsterlân
Ruigahuizen Gaasterlân-Sleat
Ryptsjerk Tytsjerksteradiel
Sandfirden Súdwest Fryslân
Schalsum Frankeradeel
Scharnegoutum Súdwest Fryslân
Scharsterbrug Skarsterlân
Scherpenzeel Weststellingwerf
Schettens Súdwest Fryslân
Schiermonnikoog Schiermonnikoog
Schingen Menaldumadeel
Schraard Súdwest Fryslân
Seerijp Terschelling
Sexbierum Frankeradeel
Sibrandabuorren Boarnsterhim
Siegerswoude Opsterland
Sijbrandahuis Dantumadeel
Sint Annaparochie Het Bildt
Sint Jacobiparochie Het Bildt
Sint Nicolaasga Skarsterlân
Sintjohannesga Skarsterlân
Slappeterp Menaldumadeel
Slijkenburg Weststellingwerf
Sloten Gaasterlân-Sleat
Smalle Ee Smallingerland
Smallebrugge Súdwest Fryslân
Snakkerburen Leeuwarden
Sneek Súdwest Fryslân
Snikzwaag Skarsterlân
Sondel Gaasterlân-Sleat
Sonnega Weststellingwerf
Spanga Weststellingwerf
Spannum Littenseradiel
Stavoren Súdwest Fryslân
Steggerda Weststellingwerf
Stiens Leeuwarderadeel
Sumar Tytsjerksteradiel
Surhuisterveen Achtkarspelen
Surhuizum Achtkarspelen
Suwâld Tytsjerksteradiel
Swichum Leeuwarden
Teerns Leeuwarden
Ter Idzard Weststellingwerf
Terband Heerenveen
Terherne Boarnsterhim
Terkaple Skarsterlân
Ternaard Dongeradeel
Teroele Skarsterlân
Tersoal Boarnsterhim
Terwispel Opsterland
Tijnje Opsterland
Tirns Súdwest Fryslân
Tjalhuizum Súdwest Fryslân
Tjalleberd Heerenveen
Tjerkgaast Skarsterlân
Tjerkwerd Súdwest Fryslân
Triemen Kollumerland c.a.
Twijzel Achtkarspelen
Twijzelerheide Achtkarspelen
Tytsjerk Tytsjerksteradiel
Tzum Frankeradeel
Tzummarum Frankeradeel
Uitwellingerga Súdwest Fryslân
Ureterp Opsterland
Veenklooster Kollumerland c.a.
Veenwouden Dantumadeel
Veenwoudsterwal Dantumadeel
Vegelinsoord Skarsterlân
Vinkega Weststellingwerf
Vrouwenparochie Het Bildt
Waaksens Littenseradiel
Waaxens Dongeradeel
Wanswert Ferwerderadiel
Warfstermolen Kollumerland c.a.
Warns Súdwest Fryslân
Warstiens Boarnsterhim
Warten Boarnsterhim
Waskemeer Ooststellingwerf
Weidum Littenseradiel
Wergea Boarnsterhim
West-Terschelling Terschelling
Westergeest Kollumerland c.a.
Westhem Súdwest Fryslân
Westhoek Het Bildt
Wetsens Dongeradeel
Wier Menaldumadeel
Wierum Dongeradeel
Wijckel Gaasterlân-Sleat
Wijnaldum Harlingen
Wijnjewoude Opsterland
Winsum Littenseradiel
Wirdum Leeuwarden
Witmarsum Súdwest Fryslân
Wiuwert Littenseradiel
Wjelsryp Littenseradiel
Wolsum Súdwest Fryslân
Wolvega Weststellingwerf
Wommels Littenseradiel
Wons Súdwest Fryslân
Workum Súdwest Fryslân
Woudsend Súdwest Fryslân
Wouterswoude Dantumadeel
Wyns Tytsjerksteradiel
Wytgaard Leeuwarden
Ypecolsga Súdwest Fryslân
Ysbrechtum Súdwest Fryslân
Zandhuizen Weststellingwerf
Zurich Súdwest Fryslân
Zwaagwesteinde Dantumadeel
Zwagerbosch Kollumerland c.a.
Zweins Frankeradeel
 Friesland

ICQ Support Chatprogramma
Digitale Regio Friesland Digitale Regio
Elfstedentocht Evenement, Schaatsen
Stichting GGZ Friesland Geestelijke Gezondheidszorg
Frisia Places and Municipalities Genealogie
Kubus Self-storage Inboedelopslag, Opslagruimte, Selfstorage nodig?
Fryske Nasjonale Partij - FNP Politieke Partij
Gemeentebelangen Friesland Politieke Partij
ChristenUnie Friesland Politieke Partij, Afdeling
D66-Fryslân Politieke Partij, Afdeling
GroenLinks Friesland Politieke Partij, Afdeling
Jonge Socialisten afd. Friesland Politieke Partij, Afdeling
Partij van de Arbeid Fryslân Politieke Partij, Afdeling
VVD Friesland Politieke Partij, Afdeling
Provincie Fryslân Provincie
Alle Reisorganisaties en Reisbureau's in Nederland Reisorganisaties, Reisbureau's, Online boeken
Tuinplannen.nl Tuinbedrijven overzicht, Tuininfo, Planten online bestellen
BungalowS.nl Vakantiebungalows, De betere aanbiedingen bij meer dan 265 vakantieparken
Accommodaties Ned. Waddeneilanden Verhuur, Accommodaties, Toerisme
Noord Ned. Bureau voor Toerisme VVV, Regionaal
 


 


Nog niet gevonden wat u zocht? Zoek verder binnen Wijsvinger of op het Web.
Google
Web www.wijsvinger.nl
www.wijsvinger.com


© Wijsvinger 2012 (lees ook onze disclaimer)